Miesiąc: Luty 2020

„Żeby pisać”. Ruszył VII Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku i Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają do udziału w VII Konkursie Literackim im. Anny Markowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów – oni mogą liczyć na nagrody. Jednak swoim talentem mogą pochwalić się także pozostali twórcy, startując w kategorii OPEN.

Organizatorzy czekają na utwory w dwóch kategoriach: proza (do 3 stron) oraz poezja (3 utwory). Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2020 r. Regulamin, a także kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów. Wyniki poznamy w czerwcu.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko rozwijanie talentów podlaskiej młodzieży i integracja środowisk szkolnych z akademickimi, ale przede wszystkim przybliżenie postaci Anny Markowej – nieżyjącej już białostockiej pisarki, poetki, dziennikarki i animatorki kultury. Motto tegorocznego konkursu – „Żeby pisać” – jest tytułem jej wiersza opublikowanego w tomie „Matka wiosenna” (1978).

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o godzinie 15.00 w s. 151.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2020/21 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ STUDIÓW I, II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZD NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

·         VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. KIRIL I METODII (VELIKO TARNOVO, BUŁGARIA) – 2 STUDENTÓW, WWW.UNI-VT.BG

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDIO DI TORINO (WŁOCHY), 2 STUDENTÓW, WWW.UNITO.IT

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (NEAPOL, WŁOCHY), 3 STUDENTÓW, WWW.UNIOR.IT

·         DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, WWW.DU.LV

·         LATVIJAS UNIVERSITĀTE (RYGA, ŁOTWA), 1 STUDENT, WWW.LU.LV

·         TALLINNA ÜLIKOOL (ESTONIA), 1 STUDENT, WWW.TLU.EE

·         VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (WYDZIAŁ W WILNIE, LITWA), 2 STUDENTÓW, WWW.LEU.LT

·         PESCI TUDOMANYEGYETEM (PESC, WĘGRY), 2 STUDENTÓW, WWW.PTE.HU

·         SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (CHORWACJA), 2 STUDENTÓW, WWW.FFZG.HR/INTERNATIONAL

·         UNIVERSITY OF BUCHAREST (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://EN.UNIBUC.RO/

·         UNIVERZA V LJUBLJANI (SŁOWENIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.FF.UNI-LJ.SI/AN/

·         SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY OF SKOPIE (MACEDONIA PÓŁNOCNA), 1 STUDENT, HTTP://WWW.UKIM.EDU.MK/EN_INDEX.PHP

·         UNIVERSITY OF OSTRAVA (CZECHY), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.OSU.EU/

PONADTO, STUDENCI STUDIÓW II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZDY NA UCZELNIE:

·         UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (FRANCJA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.U-BORDEAUX-MONTAIGNE.FR/FR/INDEX.HTML

·         ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UAIC.RO/

·         UNIVERSITY OF NOVI SAD (SERBIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UNS.AC.RS/INDEX.PHP/EN/

·         REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.RTA.LV/ACADEMY

STYPENDIUM MIESIĘCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 WYNOSI: FRANCJA, WŁOCHY – 450 €; CHORWACJA, BUŁGARIA, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MACEDONIA PÓŁNOCNA, SERBIA, TURCJA, WĘGRY – 400 €. PONADTO STUDENCI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SOCJALNE, OTRZYMAJĄ DODATKOWO 200 € MIESIĘCZNIE. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RÓWNIEŻ MOGĄ WNIOSKOWAĆ O DODATKOWE STYPENDIUM (NIEZALEŻNIE OD STYPENDIUM SOCJALNEGO).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 3 marca 2020 r.
w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (pok. 90) następujących dokumentów:

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:

www.erasmus.org.pl
www.uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow

Koordynator Programu Erasmus+
dr Wiktor Gardocki (w.gardocki@uwb.edu.pl)

„Film francuski w plakacie”

Od 17 lutego 2020 w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Liniarskiego 3 można oglądać wystawę pt. „Film francuski w plakacie”. Wystawę zorganizował Zakład Teorii i Antropologii Literatury Kolegium Literaturoznawstwa wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury-DKF „Gag”.

Spektakl dla jednego widza „Dziś są nasze urodziny” w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Michał Stankiewicz i Uniwersyteckie Centrum Kultury zapraszają na spektakl dla jednego widza Dziś są nasze urodziny.

Zastanawiające, jak często sztuka posługuje się światem wyobrażonym, zaniedbując rzeczywistą sytuację widza. Nikt przecież nie zaśpiewa piosenki o naszym życiu, możemy jedynie utożsamić się z tworem wyobraźni artysty, a czasem tylko zadowolić statusem niemego świadka. Dlaczego przeżywamy fikcyjne, odpowiednio udramatyzowane historie, jeśli największym i realnym dramatem jest nasze życie? Dlaczego dziełem sztuki, które przychodzimy oglądać, nie możemy być my sami?

Więcej na stronie UwB

NAWA. Polskie Powroty – zapraszamy do składania wniosków!

Narodowa agencja wymiany akademickiej otwiera nabór wniosków w programie polskie powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków narodowego centrum nauki.

– Dzięki programowi Polskie Powroty otrzymałem możliwość stworzenia własnej międzynarodowej grupy badawczej i samodzielnej pracy naukowej – mówi dr Jan Stanek, który w ramach Programu Polskie Powroty został zatrudniony w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ubiegłym roku wrócił on z ośrodka naukowego we Francji.

W tym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza trzecią edycję programu. Celem Polskich Powrotów jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutach badawczych. Program tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Nowości w Polskich Powrotach

Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy. Ich przyznanie jest możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, jakie we wrześniu 2019 r. zawarły dwie agencje podlegające Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku tego roku (2 stycznia) NAWA i NCN podpisały aneks do porozumienia, który mówi o współpracy w realizowaniu programu Polskie Powroty. Porozumienie oraz aneks w imieniu NAWA podpisał dyrektor Łukasz Wojdyga, a w imieniu NCN – dyrektor prof. Zbigniew Błocki.

Z Singapuru do kraju

Dotychczas w ramach Polskich Powrotów do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Termin zakończenia składania wniosków w trzeciej edycji Polskich Powrotów mija 31 marca 2020 r.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców takie jak:

 • uczelnie
 • instytuty naukowe PAN
 • instytuty badawcze
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Jakie koszty są finansowane w ramach programu?

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca;
 • wynagrodzenia członków grupy projektowej;
 • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

A także opcjonalnie finansowanie:

 • adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej;
 • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Ile wynosi finansowanie projektu?

Możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje  również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Jaki jest czas realizacji finansowanego projektu?

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

DLACZEGO WARTO? PRZECZYTAJCIE WYPOWIEDŹ LAUREATA POLSKICH POWROTÓW!

Więcej informacji:

NAWA ulotka Polskie Powroty2020 PL
NAWA-ulotka-Polskie-Powroty-2020-EN
NAWA_Ulam_e-leaflet